Glokale omstillingssenter

Hur kan folkehögskolor utveklas til glokala omställningscentra och vad innebär det egentligen?

År 2012-2014 ledde Folac med stöd av Nordplus ett tematiskt nätverksprojekt med syftet att svara på frågan: Hur kan folkhögskolorna i Norden delta i arbetet med att skapa en mer hållbar framtid? Projektet hade namnet Glokala omställningscentra - folkhögskolan som arena och aktör. Från Sverige deltog Ljungskile och Karlskoga folkhögskolor, dessutom forskningsinstitutionen SWEDESD och Omställning Göteborg. Från Norge deltog Risöy och Ringerike folkhögskolor och Fremtiden i våre hender. Från Danmark deltog folkhögskolorna Vestjylland och Nordfyn samt Samsö energiakademi. Nordiska folkhögskolerådet var också med i projektet.

•Vad menar vi med glokala omställningscentra? I det här sammanhanget används begreppet glokal för att framhä-va hur lokala processer påverkas av globala och vice versa. Till exempel kan lokala ageranden inom energianvändning eller transporter påverka det globala klimatet, medan internationella handelsavtal kan påverka människors möjlighet att agera lokalt. Att använda begreppet omställning istället för till exempel hållbar kommer från omställningsrörelsen och betraktas som ett mer radikalt begrepp. Med omställning menas alla aspekter av hållbarhet, inte bara miljön. Samhällets nuvarande produktions- och konsumtionsmodell med ökad resursförbrukning och ständig ekonomisk tillväxt är inte möjlig med utgångspunkt i jordens resurser. Därför är en omställning nödvändig.

• Ett glokalt omställningscentra ska vara en plats för kunskap, reflektion och erfarenhetsutbyte. Centrat ska arbeta för en grön omställning och ett hållbart medborgarskap på alla plan. Värdegrunden finns i det grundtvigska kulturarvet och inspireras av Ken Wilbers integreringsteori där hela människan, kropp och själ, finns med i relation till den globala verkligheten. Vårt individuella och kollektiva agerande påverkas av inre processer, som individuella tankar och känslor eller kollektiva normer.

• Ett av målen med projektet var att fastställa riktlinjer för hur folkhögskolor kan utvecklas till glokala omställningscentra - riktlinjer som kan användas efter projekttiden och av alla nordiska folkhögskolor, inte bara de som deltog i projektet. Det här är dessa riktlinjer.GLOKALA OMSTÄLLNINGSCENTRA